Ing. Peter Lukács, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Lukács, PhD.
Katedra technológií v elektronike FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Vybrané aspekty flexibilnej elektroniky z pohľadu technológií v elektronike
Názov habilitačnej práce:
Vybrané aspekty flexibilnej elektroniky z pohľadu technológií v elektronike
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
teoretická elektrotechnika
Miesto konania:
Dňa 16.06.2023 o 11:10 hod. sa v zasadacej miestnosti na Rektoráte TUKE, 1. posch. A blok, Letná 1/9, Košice, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Lukácsa, PhD., pracovníka Katedry technológií v elektronike FEI TUKE: Vybrané aspekty flexibilnej elektroniky z pohľadu technológií v elektronikeobhajoba habilitačnej práce: Vybrané aspekty flexibilnej elektroniky z pohľadu technológií v elektronike.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník SME dňa 01.06.2023
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
06.03.2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., akademik US Slovenska
ÚEF SAV, v.v.i. Košice doc. Ing. Karel Dušek, PhD.
FEL ČVUT v Prahe, Česká republika
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
KTE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Vladimír Šály, CSc.
UEAE FEI STUBA

prof. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.
KF FEIT UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.07.2023