Ing. Peter Girovský, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Girovský, PhD.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Umelé neurónové siete v riadení elektrických pohonov
Názov habilitačnej práce:
Umelé neurónové siete v riadení elektrických pohonov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
silnoprúdová elektrotechnika
Miesto konania:
Dňa 09.06.2021 o 10:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Girovského, PhD., pracovníka Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE: Umelé neurónové siete v riadení elektrických pohonovobhajoba habilitačnej práce: Umelé neurónové siete v riadení elektrických pohonov. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 24.05.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12.02.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD
KMAE FEIT ŽU v Žiline doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
KE FEI VŠB - TU Ostrava, ČR doc. Ing. Jaroslava Žilková, PhD.
KEM FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Pavol Fedor, PhD.
KEM FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
KE FEI VŠB - TU Ostrava, ČR

doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
KEEP FEIT ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.06.2021