Ing. Peter Feciľak, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Feciľak, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Riešenie vybraných problémov monitorovania a riadenia informačno-komunikačných infraštruktúr.
Názov habilitačnej práce:
Riešenie vybraných problémov monitorovania a riadenia informačno-komunikačných infraštruktúr
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 03.06.2020 o 14:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Feciľaka, PhD., pracovníka Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE: Riešenie vybraných problémov monitorovania a riadenia informačno-komunikačných infraštruktúr a obhajoba habilitačnej práce: Riešenie vybraných problémov monitorovania a riadenia informačno-komunikačných infraštruktúr. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny pr iamy prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 19.05.2020
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
27.01.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
KIS FRI UNIZA doc. Ing. František Jakab, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
KIS FRI UNIZA

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
ÚPAI FIIT STUBA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15. 06. 2020