Ing. Peter Bednár, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Bednár, PhD.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Sémantické vyhľadávanie informácií a modelovanie procesov.
Názov habilitačnej práce:
Sémantické vyhľadávanie informácií a modelovanie procesov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
hospodárska informatika
Miesto konania:
Dňa 19.03.2020 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Bednára, PhD., pracovníka Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE: Sémantické vyhľadávanie informácií a modelovanie procesov a obhajoba habilitačnej práce: Sémantické vyhľadávanie informácií a modelovanie procesov.
Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 sa ruší habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce.
Dňa 03.06.2020 o 15:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Bednára, PhD., pracovníka Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE: Sémantické vyhľadávanie informácií a modelovanie procesov a obhajoba habilitačnej práce: Sémantické vyhľadávanie informácií a modelovanie procesov. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 03.03.2020, denník SME dňa 19.05.2020.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
2.8.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Vojtěch Svátek, PhD.
KIZI FIS VŠE Praha, ČR doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
ÚISI FIIT STU v Bratislave doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
ÚINF PF UPJŠ v Košiciach
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
KKUI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
ÚISI FIIT STU v Bratislave

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
ÚI SAV v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15. 06. 2020