Ing. Miroslav Michalko, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Riešenie vybraných problémov pri spracovaní a prenose obrazových informácií v počítačových sieťach
Názov habilitačnej práce:
Riešenie vybraných problémov pri spracovaní a prenose obrazových informácií v počítačových sieťach
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 16.06.2023 o 8:30 hod. sa v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Miroslava Michalka, PhD., pracovníka Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE: Riešenie vybraných problémov pri spracovaní a prenose obrazových informácií v počítačových sieťachobhajoba habilitačnej práce: Riešenie vybraných problémov pri spracovaní a prenose obrazových informácií v počítačových sieťach.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník SME dňa 01.06.2023
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
13.03.2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
UPAI FIIT STUBA prof. Ing. Juraj Gazda, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) prof. Ing. Pavel Segeč, PhD.
KIS FRI UNIZA
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Emil Kršák, PhD.
KST FRI UNIZA

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
UPAI FIIT STUBA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.07.2023