Ing. Milan Lacko, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Milan Lacko, PhD.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Aplikácia mikrokontrolérov v riadení meničov
Názov habilitačnej práce:
Mikrokontroléry v riadení polovodičových meničov
Študijný odbor:
5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika
Miesto konania:
Dňa 20.09.2018 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti na Dekanáte FBERG TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Milana Lacka, PhD., pracovníka Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE: Aplikácia mikrokontrolérov v riadení meničov a obhajoba habilitačnej práce: Mikrokontroléry v riadení polovodičových meničov v študijnom odbore silnoprúdová elektrotechnika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 04.09.2018
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
22.05.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.
KEM FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
KVES EF ŽU Žilina doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
KE FEI TU - VŠB Ostrava, Česká republika
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
KEM FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
KVES EF ŽU v Žiline

doc. Ing. Pavel Vorel, PhD.
UVEE FEKT VUT Brno, Česká republika
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.10.2018