Ing. Milan Guzan, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Milan Guzan, PhD.
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Hraničná plocha sekvenčných a chaos generujúcich obvodov
Názov habilitačnej práce:
Hraničná plocha sekvenčných a chaos generujúcich obvodov
Študijný odbor:
5.2.10 teoretická elektrotechnika
Miesto konania:
Dňa 23.03.2017 o 8:00 hod. sa v zasadacej miestnosti FBERG TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, č. dv. 236 uskutoční habilitačná prednáška Ing. Milana Guzana, PhD., pracovníka Katedry teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TUKE: Hraničná plocha sekvenčných a chaos generujúcich obvodov a obhajoba habilitačnej práce: Hraničná plocha sekvenčných a chaos generujúcich obvodov v študijnom odbore teoretická elektrotechnika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 4.3.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.9.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Milan Štork, CSc.
KAE FEL Západočeská univerzita v Plzni, ČR doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D.
UREL FEKT VUT v Brne, ČR doc. Ing. Iveta Tomčíková, CSc.
KTPE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Irena Kováčová, CSc.
KTPE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Ján Michalík, PhD.
CVMS v Žiline

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
Nové Sady, konzultant FEI STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2017