Ing. Matúš Pleva, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Matúš Pleva, PhD.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Biometrické systémy bezpečnosti
Názov habilitačnej práce:
Biometrické systémy bezpečnosti
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
telekomunikácie
Miesto konania:
Dňa 07.06.2021 o 09:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Matúša Plevu, PhD., pracovníka Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE: Biometrické systémy bezpečnostiobhajoba habilitačnej práce: Biometrické systémy bezpečnosti. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 24.05.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12.02.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
UMIKT FEI STUBA prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
KMIKT FEIT UNIZA
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
UMIKT FEI STUBA

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
KMIKT FEIT UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.06.2021