Ing. Martin Chovanec, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Martin Chovanec, PhD.
Ústav výpočtovej techniky TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Vybrané aspekty a metódy systémov detekcie prienikov v oblasti bezpečnosti sieťovej komunikácie.
Názov habilitačnej práce:
Vybrané aspekty a metódy systémov detekcie prienikov v oblasti bezpečnosti sieťovej komunikácie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 03.06.2020 o 13:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Martina Chovanca, PhD., pracovníka Ústavu výpočtovej techniky TUKE: Vybrané aspekty a metódy systémov detekcie prienikov v oblasti bezpečnosti sieťovej komunikácie a obhajoba habilitačnej práce: Vybrané aspekty a metódy systémov detekcie prienikov v oblasti bezpečnosti sieťovej komunikácie. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 19.05.2020
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
28.01.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
KIS FRI UNIZA
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
KST FRI UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15. 06. 2020