Ing. Mária Gamcová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Mária Gamcová, PhD.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Radary a automobily
Názov habilitačnej práce:
Radary a automobily
Študijný odbor:
5.2.13 elektronika
Miesto konania:
Dňa 21.03.2019 o 11:30 hod. sa v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Márie Gamcovej, PhD., pracovníčky Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE: Radary a automobily a obhajoba habilitačnej práce: Radary a automobily v študijnom odbore elektronika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Pravda dňa 5.3.2019
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
9.8.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Milan Dado, PhD.
KMIKT EF ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
KI AOS gen. M. R. Štefánika, Lipt. Mikuláš prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Dušan Levický, CSc.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
ÚMIKT FEI STU v Bratislave

prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.
KMIKT FEIT ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 22.3.2019