Ing. Marek Bundzel, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Marek Bundzel, PhD.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Smerovanie k inteligentnejším kolektívom
Názov habilitačnej práce:
Názov: Towards Smarter Collectives.
Podnázov: Coexistence and synergy of Artificial and Human Intelligence.
Študijný odbor:
9.2.7 kybernetika
Miesto konania:
Dňa 28.09.2017 o 9:45 hod. sa v zasadacej miestnosti FBERG TUKE , Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, č. dv. 236 uskutoční habilitačná prednáška Ing. Mareka Bundzela, PhD., pracovníka Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE: Smerovanie k inteligentnejším kolektívom a obhajoba habilitačnej práce: Towards Smarter Collectives, podnázov: Coexistence and synergy of Artificial and Human Intelligence v študijnom odbore kybernetika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 12.9.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
29.05.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EurIng.
KRIS EF ŽU v Žiline prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
ÚRK FEI STU v Bratislave Prof. Pitoyo Hartono
School of Engineering Chukyo University, Japonsko
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
KKUI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
UISI FIIT STU v Bratislave

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
KRIS EF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.10.2017