Ing. Karol Kyslan, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Karol Kyslan, PhD.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Vybrané výskumné trendy regulácie elektrických pohonov.
Názov habilitačnej práce:
Vybrané výskumné trendy regulácie elektrických pohonov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
silnoprúdová elektrotechnika
Miesto konania:
Dňa 03.06.2020 o 11:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Karola Kyslana, PhD., pracovníka Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE: Vybrané výskumné trendy regulácie elektrických pohonov a obhajoba habilitačnej práce: Vybrané výskumné trendy regulácie elektrických pohonov. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykonajú v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekan&aa cute;te FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 19.05.2020
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
27.01.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
ÚMTI Fakulta mechatroniky, informatiky a medziodborových štúdií, TU v Liberci, ČR doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
FEIT ŽU v Žiline doc. Ing. František Ďurovský, PhD.
KEM FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
KEM FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
FEIT ŽU v Žiline

doc. Ing. Petr Palacký, PhD.
FEI VŠB TU Ostrava, ČR
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15. 06. 2020