FEI habilitačné konania

Ing. Juraj Gazda, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Juraj Gazda, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Počítačové modelovanie kognitívnych sietí využitím agentovo-orientovaného prístupu
Názov habilitačnej práce:
Počítačové modelovanie kognitívnych sietí využitím agentovo-orientovaného prístupu
Študijný odbor:
9.2.1 informatika
Miesto konania:
Dňa 16. júna 2016 o 10,35 hod. v sále Serenáda hotela Maraton, ul. Strojárenská 11A Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník SME dňa 30.5.2016
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.1.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
FIIT STU v Bratislave doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
UI SAV Bratislava doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
FIIT STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 20.6.2016