Ing. Jaroslav Petráš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jaroslav Petráš, PhD.
Katedra elektroenergetiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Analýza signálov čiastkových výbojov v elektroenergetických zariadeniach
Názov habilitačnej práce:
Analýza signálov čiastkových výbojov v elektroenergetických zariadeniach
Študijný odbor:
5.2.30 elektroenergetika
Miesto konania:
Dňa 21.03.2018 o 10:00 hod. sa v učebni č. 253 na Katedre aplikovanej matematiky a informatiky SjF TUKE, 2. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jaroslava Petráša, PhD., pracovníka Katedry elektroenergetiky FEI TUKE: Analýza signálov čiastkových výbojov v elektroenergetických zariadeniach a obhajoba habilitačnej práce: Analýza signálov čiastkových výbojov v elektroenergetických zariadeniach v študijnom odbore elektroenergetika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 6.3.2018
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
20.9.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.
KEE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) prof. Ing. Stanislav Mišák, PhD.
KEE FEI VŠB TU Ostrava, ČR doc. Ing. Pavol Šandrik, CSc.
dôchodca (FEI STU v Bratislave)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
KEE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
KVES EF ŽU v Žiline 

prof. Ing. František Janíček, PhD.
UEAE FEI STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2018