Ing. Jaroslav Džmura, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Katedra elektroenergetiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Elektrické odlučovače napájané striedavým napätím
Názov habilitačnej práce:
Elektrické odlučovače napájané striedavým napätím
Študijný odbor:
5.2.30 elektroenergetika
Miesto konania:
Dňa 15.06.2017 o 8:30 hod. sa na Katedre aplikovanej matematiky a informatiky SjF TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, v učebni č. dv. 253 uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jaroslava Džmuru, PhD., pracovníka Katedry elektroenergetiky FEI TUKE: Elektrické odlučovače napájané striedavým napätím a obhajoba habilitačnej práce: Elektrické odlučovače napájané striedavým napätím v študijnom odbore elektroenergetika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 31.5.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.02.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.
KEE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
KEE FEI VŠB TU Ostrava, ČR doc. Ing. Pavol Šandrik, CSc.
dôchodca FEI STU v Bratislave
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
KEE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
KVES EF ŽU v Žiline

prof. Ing. František Janíček, PhD.
UEAE FEI STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.7.2017