Ing. Ján Papaj, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ján Papaj, PhD.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Viacpreskokové mobilné dátové siete
Názov habilitačnej práce:
Viacpreskokové mobilné dátové siete
Študijný odbor:
9.2.1 informatika
Miesto konania:
Dňa 23.03.2017 o 9:30 hod. sa v zasadacej miestnosti FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, č. dv. 213 uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jána Papaja, PhD., pracovníka Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE: Viacpreskokové mobilné dátové siete a obhajoba habilitačnej práce: Viacpreskokové mobilné dátové siete v študijnom odbore informatika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 4.3.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.9.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
UPAI FIIT STU v Bratislave prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
KIS FRI ŽU v Žiline doc. Ing. František Jakab, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
ÚIM FEI STU v Bratislave

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
ÚI SAV v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2017