Ing. Ján Molnár, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ján Molnár, PhD.
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Vzdialené meracie laboratórium VMLab
Názov habilitačnej práce:
Vzdialené meracie laboratórium VMLab
Študijný odbor:
5.2.10 teoretická elektrotechnika
Miesto konania:
Dňa 15.06.2017 o 7:30 hod. sa v zasadacej miestnosti FBERG TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, č. dv. 236 uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jána Molnára, PhD., pracovníka Katedry teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TUKE: Vzdialené meracie laboratórium VMLab a obhajoba habilitačnej práce: Vzdialené meracie laboratórium VMLab v študijnom odbore teoretická elektrotechnika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 31.5.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
11.11.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
konzultant FEI STU v Bratislave prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
KTEBI EF ŽU v Žiline doc. RNDr. Darina Špaldonová, CSc.
KTPE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Irena Kováčová, CSc.
KTPE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Ján Michalík, PhD.
CVMS v Žiline

prof. Ing. Michal Pokorný, PhD.
KVES EF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.7.2017