Ing. Ján Kaňuch, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ján Kaňuch, PhD.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Analýza vlastností jednofázového univerzálneho motora
Názov habilitačnej práce:
Analýza vlastnosti jednofázového univerzálneho motora
Študijný odbor:
5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika
Miesto konania:
Dňa 14.06.2018 o 11:45 hod. sa v zasadacej miestnosti na Rektoráte TUKE, Letná 9, Košice, 1. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jána Kaňucha, PhD., pracovníka Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE: Analýza vlastností jednofázového univerzálneho motora a obhajoba habilitačnej práce: Analýza vlastností jednofázového univerzálneho motora v študijnom odbore silnoprúdová elektrotechnika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 30.5.2018
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.02.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD.
KEM FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
KMAE EF ŽU Žilina doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
KEPT FEL ČVUT Praha, Česká republika
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Pavol Fedor, PhD.
KEM FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
KE FEI TU - VŠB Ostrava, Česká republika

doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
KE FEI TU - VŠB Ostrava, Česká republika
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 20.6.2018