Ing. Gabriel Bugár, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Gabriel Bugár, PhD.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
 
Názov habilitačnej práce:
Optimalizácia prevádzkových vlastností heterogénnych sietí
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Peter Brída, PhD.
KMIKT FEIT UNIZA

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
UMIKT FEI STUBA

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
KST FRI UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: