Ing. Gabriel Bugár, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Gabriel Bugár, PhD.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Optimalizácia prevádzkových vlastností heterogénnych sietí
Názov habilitačnej práce:
Optimalizácia prevádzkových vlastností heterogénnych sietí
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 23.03.2022 o 9:30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Gabriela Bugára, PhD., pracovníka Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE: Optimalizácia prevádzkových vlastností heterogénnych sietíobhajoba habilitačnej práce: Optimalizácia prevádzkových vlastností heterogénnych sietí. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejnej časti habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník SME dňa 8.3.2022
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Peter Brída, PhD.
KMIKT FEIT UNIZA prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
UMIKT FEI STUBA prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
KST FRI UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 25.03.2022