Ing. František Babič, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. František Babič, PhD.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Metódy dolovania v dátach na podporu rôznych typov procesov
Názov habilitačnej práce:
Metódy dolovania v dátach na podporu rôznych typov procesov
Študijný odbor:
9.2.10 hospodárska informatika
Miesto konania:
Dňa 20.09.2018 o 8:45 hod. sa v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Františka Babiča, PhD., pracovníka Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE: Metódy dolovania v dátach na podporu rôznych typov procesov a obhajoba habilitačnej práce: Metódy dolovania v dátach na podporu rôznych typov procesov v študijnom odbore hospodárska informatika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 04.09.2018
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.05.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
FRI ŽU v Žiline doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
UISI FIIT STU v Bratislave doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA
FIM Univerzita Hradec Králové, Česká republika
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
KKUI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
UISI FIIT STU v Bratislave

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
UI SAV v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.10.2018