Ing. Eva Chovancová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Eva Chovancová, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Vybrané metódy detekcie prienikov s využitím lákadiel
Názov habilitačnej práce:
Vybrané metódy detekcie prienikov s využitím lákadiel
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 22.10.2020 o 10:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Evy Chovancovej, PhD., pracovníčky Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE: Vybrané metódy detekcie prienikov s využitím lákadiel a obhajoba habilitačnej práce: Vybrané metódy detekcie prienikov s využitím lákadiel. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejnej časti habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 07.10.2020.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
22.05.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
KIS FRI UNIZA doc. Ing. Juraj Gazda, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
UIM FEI STUBA

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
KST FRI UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01. 11. 2020