Ing. Emília Pietriková, PhD.

Display portlet menu

Ing. Emília Pietriková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Emília Pietriková, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Analýza programov a profilovanie znalostí
Názov habilitačnej práce:
Vybrané aspekty v oblasti analýzy programov a profilovania znalostí
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 23.03.2022 o 11:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Emílie Pietrikovej, PhD., pracovníčky Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE: Analýza programov a profilovanie znalostíobhajoba habilitačnej práce: Vybrané aspekty v oblasti analýzy programov a profilovania znalostí. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejnej časti habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník SME dňa 8.3.2022
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
KIS FRI UNIZA doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
KST FRI UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 25.03.2022