Ing. Emília Pietriková, PhD.

Display portlet menu

Ing. Emília Pietriková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Emília Pietriková, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
 
Názov habilitačnej práce:
Vybrané aspekty v oblasti analýzy programov a profilovania znalostí
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
KIS FRI UNIZA

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
KST FRI UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: