Ing. Dušan Medveď, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Dušan Medveď, PhD.
Katedra elektroenergetiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Indukčný ohrev a jeho aplikácie
Názov habilitačnej práce:
Indukčný ohrev a jeho aplikácie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
elektroenergetika
Miesto konania:
12.09.2019 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 27.8.2019
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
07.06.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Katedra elektroenergetiky FEI TUKE prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Katedra elektroenergetiky FEI VŠB TU Ostrava, ČR prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.
Katedra elektroenergetiky a ekologie FEL ZČU v Plzni, ČR
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Katedra elektroenergetiky FEI TUKE

Členovia:
prof. Ing. Juraj Altus, CSc.
Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov FEIT ŽU v Žiline

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.10.2019