Ing. Branislav Madoš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Branislav Madoš, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Optimalizácia reprezentácie volumetrických dát s využitím hierarchických dátových štruktúr a bezstratovej kompresie
Názov habilitačnej práce:
Optimalizácia reprezentácie volumetrických dát s využitím hierarchických dátových štruktúr a bezstratovej kompresie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
informatika
Miesto konania:
Dňa 13.09.2021 o 11:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Branislava Madoša, PhD., pracovníka Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE: Optimalizácia reprezentácie volumetrických dát s využitím hierarchických dátových štruktúr a bezstratovej kompresie. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos verejnej častí habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 30.8.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
07.05.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
KIS FRI UNIZA doc. Ing. Peter Drotár, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ÚPAI FIIT STUBA

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
KST FRI UNIZA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.10.2021