Dr. Ing. Ján Vaščák

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Dr. Ing. Ján Vaščák
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Prostriedky výpočtovej inteligencie a Internetu vecí v robotických úlohách
Názov habilitačnej práce:
Internet of Things, Robotics and Computational Intelligence: Towards the Synergy of Autonomous Systems
Študijný odbor:
9.2.7 kybernetika
Miesto konania:
Dňa 15.06.2017 o 8:30 hod. sa v zasadacej miestnosti FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, č. dv. 213 uskutoční habilitačná prednáška Dr. Ing. Jána Vaščáka, pracovníka Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE: Prostriedky výpočtovej inteligencie a Internetu vecí v robotických úlohách a obhajoba habilitačnej práce: Internet of Things, Robotics and Computational Intelligence: Towards the Synergy of Autonomous Systems v študijnom odbore kybernetika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 31.5.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.02.2017- žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
UAM FEI STU v Bratislave prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
KRIS EF ŽU v Žiline Kaori Yoshida, Dr., Associate Prof.
Kyushu Institute of Technology, Kitakyushu city, Fukuoka, Japonsko
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
KKUI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Milan Dado, PhD.
KMIKT EF ŽU v Žiline

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
UISI FIIT STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.7.2017