Dr. Ing. Bystrík Dolník

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Dr. Ing. Bystrík Dolník
Katedra elektroenergetiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Prepätia v elektrických sieťach
Názov habilitačnej práce:
Prepätia v elektrických sieťach
Študijný odbor:
5.2.30 elektroenergetika
Miesto konania:
Dňa 23.03.2017 o 9:30 hod. sa v zasadacej miestnosti FBERG TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, č. dv. 236 uskutoční habilitačná prednáška Dr. Ing. Bystríka Dolníka, pracovníka Katedry elektroenergetiky FEI TUKE: Prepätia v elektrických sieťach a obhajoba habilitačnej práce: Prepätia v elektrických sieťach v študijnom odbore elektroenergetika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 4.3.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.9.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
KEE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie) doc. Ing. Petr Toman, PhD.
ÚE FEKT VUT v Brne, ČR doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
ÚEAE FEI STU v Bratislave
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
KEE FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
KVES EF ŽU v Žiline

prof. Ing. František Janíček, PhD.
ÚEAE FEI STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2017