doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

Display portlet menu

FBERG inauguračné konania

doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.
Ústav Geovied FBERG TU v Košiciach
Názov inauguračnej prednášky:
Metodológia seizmiky trhacích prác
Študijný odbor:
5.2.32 baníctvo
Miesto konania:
22. mája 2015 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG TUKE, Letná 9, Košice, II. poschodie, A-blok, č.dv. 236
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník Pravda 05.05.2015
Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 22. mája 2015 sa uskutočnia v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236 inauguračné prednášky:
- o 9.00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Blažeja Pandulu, CSc., pracovníka Ústavu geovied Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Metodológia seizmiky trhacích prác“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
25.11.2014 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient.
FBERG TU Košice prof. Ing. Ján Šefara, DrSc.
PrF UK Bratislava prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AV ČR Ostrava
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
FBERG TU Košice

Členovia:
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
MTF STU Bratislava

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava

Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.
ÚG SAV Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií ... TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 16.5.2016 vymenovaný za profesora prezidentom SR