doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Odstraňovanie ťažkých kovov z vody a pôdy
Študijný odbor:
mineralurgia
Miesto konania:
 
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 10. mája 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční v hoteli Atrium, Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry, inauguračná prednáška doc. Ing. Tomáša Bakalára, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Odstraňovanie ťažkých kovov z vody a pôdy“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
02.03.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia) prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.
SvF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, pôsobí vo funkcii profesora v študijnom odbore environmentálne inžinierstvo) prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen (pôsobí vo funkcii profesora v odbore environmentálne inžinierstvo)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje)

členovia:
prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.
ÚGt SAV Košice

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
HGF VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia)

prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice (odborník zo zahraničia)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
19.10.2018 záporné rozhodnutie VR TUKE