doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.
Ústav geovied FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Fundamentálne kauzality deformácie zemskej kôry a ich význam pre štruktúrny prieskum
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
banská geológia a geologický prieskum
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa uskutoční 20. mája 2021 o 10.20 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Stanislava Jacka, PhD., pracovníka Ústavu geovied Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Fundamentálne kauzality deformácie zemskej kôry a ich význam pre štruktúrny prieskum“. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Pravda 04. 05. 2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
03.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor získavanie a spracovanie zemských zdrojov) prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AV ČR Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti geomechaniky hornín a banského výskumu) RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Ústav vied o Zemi SAV Bratislava (vedecky pôsobí v oblasti geológie)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. Scient.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor banská geológia a geologický prieskum)

členovia:
prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
HGF VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti geovied)

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
PrF UK Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná geofyzika)

Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
HNB a.s. Prievidza (významný odborník v oblasti geologického prieskumu)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 13.07.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR