doc. Ing. Samer Khouri, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Samer Khouri, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Nové metódy a prístupy v oblasti digitalizácie a technickej, informačnej, ekonomickej, manažérskej, logistickej podpory procesov získavania a spracovania zemských zdrojov
Odbor inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
15. 11. 2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD.
MBA, FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor manažment a ekonomika podniku)

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
UMB Banská Bystrica (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti environmentálneho inžinierstva)

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h. c.
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor ekonomika a manažment)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
BERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor získavanie a spracovanie zemských zdrojov)

Členovia:
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor obchod a marketing)

doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor ekonomika a manažment v priemysle)

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava (významný odborník v oblasti manažmentu)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania