doc. Ing. Radim Rybár, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
Ústav zemských zdrojov, FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Diferencované štruktúry ako základ inovačných riešení v heliotechnike
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 21. februára 2020 o 9.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice, inauguračná prednáška doc. Ing. Radima Rybára, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Diferencované štruktúry ako základ inovačných riešení v heliotechnike“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
27.11.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Karol Kostúr, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti riadenia procesov získavania a spracovania surovín)
  prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti elektrotechniky a využitia rozličných foriem energií v rozličnom prostredí)
  prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta materiálově-technologická, VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti získavania a spracovanie zemských zdrojov)

členovia:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti energetického využitia zdrojov)

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
Škoda Auto vysoká škola o.p.s. Mladá Boleslav (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

Prof. dr. hab. inž. Piotr Duda
Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Krakow (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.11.2020 vymenovaný za profesora prezidentkou SR