doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Ekologizácia energetických procesov v kontexte mitigačných a adaptačných opatrení na zmiernenie klimatických zmien
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa uskutoční 21. mája 2021 o 8.40 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Tauša, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Ekologizácia energetických procesov v kontexte mitigačných a adaptačných opatrení na zmiernenie klimatických zmien“. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Pravda 04. 05. 2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
04. 02. 2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
SjF Žilinská univerzita v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti energetického využitia zdrojov) prof. Ing. František Janíček, PhD.
FEI STU Bratislava (pôsobí vo funkcii profesora na VŠ, vedecky pôsobí v oblasti elektrotechniky a využitia rozličných foriem energií v rozličnom prostredí) doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor získavanie a spracovanie zemských zdrojov)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor získavanie a spracovanie zemských zdrojov)

členovia:
prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene (pôsobí vo funkcii profesora na VŠ, odbor environmentálne inžinierstvo)

prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.
Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií, Vysoké učení technické v Brně (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie)

prof. Ing. František Urban, CSc.
SjF STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor energetika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.01.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR