doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Niektoré aspekty zberu priestorových údajov pre účely dokumentovania prírodných a antropogennych objektov a javov - výskum, metódy, prípadové štúdie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa dňa 03.12.2021 o 9.10 hod. uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Blišťana, PhD., pracovníka Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Niektoré aspekty zberu priestorových údajov pre účely dokumentovania prírodných a antropogennych objektov a javov - výskum, metódy, prípadové štúdie“. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Odkaz na pripojenie pre verejnosť, pre verejnú časť inauguračnej prednášky, bude zverejnený na web stránke fakulty.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Pravda 12.11.2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
27.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Dr. Ing. Janka Sabová
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti inžinierskej geodézie, deformačných analýz a geodézie v podzemí) prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AV ČR Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti geomechaniky hornín a banského výskumu) prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
UPJŠ Košice (vedecky pôsobí v oblasti geografie, kartografie a geoinformatiky)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Radim Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov)

Členovia:
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
UMB Banská Bystrica (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti environmentálneho inžinierstva)

prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
HGF VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti geovied)

Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
HNB a. s. Prievidza, (významný odborník v oblasti geologického prieskumu)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 13.09.2023 vymenovaný za profesora prezidentkou SR