doc. Ing. Martin Straka, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Ústav logistiky a dopravy, FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Logistika distribúcie - metodika výskumu a prípadové štúdie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
logistika
Miesto konania:
zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a  geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 6. decembra 2019 o 9.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice, inauguračná prednáška doc. Ing. Martina Straku, PhD., pracovníka Ústavu logistiky a dopravy FBERG Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Logistika distribúcie - metodika výskumu a prípadové štúdie“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
14.08.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore logistika) prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore ekonómia a manažment) prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore priemyselné inžinierstvo)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore logistika)

členovia:
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Škoda Auto vysoká škola o.p.s. Mladá Boleslav (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore výrobná technika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.11.2020 vymenovaný za profesora prezidentkou SR