doc. Ing. Martin Sisol, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Martin Sisol, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Využitie minerálnych odpadov na syntézu geopolymérnych materiálov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa dňa 15. 10. 2021 o 9.10 hod. uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Martina Sisola, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Využitie minerálnych odpadov na syntézu geopolymérnych materiálov“. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Odkaz na pripojenie pre verejnosť, pre verejnú časť inauguračnej prednášky, bude zverejnený na web stránke fakulty.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Pravda 20.09.2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
13.05.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
SvF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor environmentálne inžinierstvo) prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
UMB Banská Bystrica (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor environmentálne inžinierstvo) prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, Dr. h. c.
VUT Brno (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor fyzikálne a stavebno-materiálove inžiniersto)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor získavanie a spracovanie zemských zdrojov)

členovia:
Dr. h. c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.
ÚGt SAV Košice (pôsobí ako vedecký pracovník v oblasti environmentálneho inžinierstva)

prof. Dr. Gábor Mucsi, PhD.
University of Miskolc (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor spracovanie surovín)

prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti riadenia priemyselných systémov)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 31.08.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR