doc. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

Display portlet menu

FBERG inauguračné konania

doc. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
TU Ostrava, Fakulta Hornicko-geologická, Česká republika
Názov inauguračnej prednášky:
Inžiniersko-geologické aspekty hodnotenia územia ovplyvneného hlbinnou ťažbou uhlia
Študijný odbor:
5.2.35 banská geológia a geologický prieskum
Miesto konania:
22. mája 2015 o 10.30 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG TUKE, Letná 9, Košice, II. poschodie, A-blok, č.dv. 236
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník Pravda 05.05.2015:
Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 22. mája 2015 sa uskutočnia v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236 inauguračné prednášky:
- o 10.30 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Mariana Marschalka, Ph.D., pracovníka Inštitútu geologického inžinierstva Hornicko-geologickej fakulty VŠB-TU v Ostrave na tému „Inžiniersko-geologické aspekty hodnotenia územia ovplyvneného hlbinnou ťažbou uhlia“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
15.12.2014 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient.
FBERG TU Košice
prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava
Ing. Ľubomír Petro, CSc.
ŠGÚ Dionýza Štúra Bratislava, Regionálne centrum Košice
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Michal Zacharov, CSc.
FBERG TU Košice

Členovia:
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava

Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.
ÚG SAV Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií ... TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 16.5.2016 vymenovaný za profesora prezidentom SR