doc. Ing. Marek Laciak, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Marek Laciak, PhD.
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Modely nepriameho merania a ich využitie pre riadenie a optimalizáciu procesov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
automatizácia
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 25. marca 2021 o 9.00 hod. uskutoční Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Letná 9, 042 00 Košice, inauguračnú prednášku doc. Ing. Mareka Laciaka, PhD., pracovníka Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Modely nepriameho merania a ich využitie pre riadenie a optimalizáciu procesov“. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Odkaz na pripojenie pre verejnosť, pre verejnú časť inauguračnej prednášky, bude zverejnený na web stránke fakulty.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Pravda 05. 03. 2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
07.10.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Gergely Takács, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor automatizácia prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
FVT TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor automatizácia) prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Mendelova Univerzita v Brně (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, oblasť automatizačná technika a riadiace systémy)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
FBERG TUKE, (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor automatizácia)

členovia:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
FCHPT STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor automatizácia)

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
FS VŠB-TU v Ostrave, (pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, oblasť automatizačná technika a riadiace systémy)

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
EF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor automatizácia)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.01.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR