doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.
Ústav logistiky a dopravy FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Implementácia strategickej logistiky v prostredí podnikov so zameraním na odpadové hospodárstvo
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
logistika
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 23. februára 2024 o 8.30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 1/9, Košice – Sever, inauguračná prednáška doc. Ing. Marcely Malindžákovej, PhD., pracovníčky Ústavu logistiky a dopravy Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a  geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Implementácia strategickej logistiky v prostredí podnikov so zameraním na odpadové hospodárstvo“.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník Pravda 31. 01. 2024.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
13. 09. 2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
FBERG TUKE, (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor logistika) prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor priemyselné inžinierstvo) prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor ekonomika a manažment podniku)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Martin Straka, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor logistika)

členovia:
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Škoda Auto vysoká škola o.p.s. Mladá Boleslav (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti riadenia priemyselných systémov)

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor obchod a marketing)

prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti riadenia priemyselných systémov)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania