doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Synergia foriem manažmentu a ich vplyv na výkonnosť podnikov v oblasti zemských zdrojov v kontexte prístupu Priemysel 4.0
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko­‑pedagogických titulov a umelecko­‑pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 6. mája 2022 o 8:40 hod. sa uskutoční v Konferenčnej miestnosti, ul. Němcovej 1, Košice, inauguračná prednáška doc. Ing. Kataríny Teplickej, PhD., pracovníčky Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Synergia foriem manažmentu a ich vplyv na výkonnosť podnikov v oblasti zemských zdrojov v kontexte prístupu Priemysel 4.0“. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Odkaz na pripojenie pre verejnosť, pre verejnú časť inauguračnej prednášky, bude zverejnený na web stránke fakulty.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Pravda 12. 04. 2022
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
04.02.2022 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor odvetvové a prierezové ekonomiky) prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.
Strojnícka fakulta TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor priemyselné inžinierstvo) prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.
Drevárska fakulta Technická univerzita vo Zvolene (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor manažment)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov)

členovia:
prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore ekonomika a manažment)

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
EkF UMB Banská Bystrica (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore ekonómia a manažment)

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor ekonomika a riadenie podniku)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
24.6.2022 záporné rozhodnutie Vedeckej rady TUKE