doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG TUKE
 
Názov inauguračnej prednášky:
Ekonomické hodnotenie podnikania so zemskými zdrojmi a obnoviteľnými zdrojmi energie
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
07.12.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.
ÚG SAV Košice
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje)

Členovia:
prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava, ČR (odborník zo zahraničia)

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

prof. Ing. Štefan Čarnický, PhD.
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
vymenúvacie konanie bolo dňa 2.5.2017 na vlastnú žiadosť doc. Čulkovej ukončené