doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.

Display portlet menu

doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoviciach
Názov inauguračnej prednášky:
Inovatívna metóda regenerácie fosforu
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 13. októbra 2023 o 10.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 1/9, Košice – Sever, inauguračná prednáška doc. Ing. Josefa Marouška, Ph.D., pracovníka Vysokej školy technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach, s názvom „Inovatívna metóda regenerácie fosforu“.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník Pravda 22. 09. 2023
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
11. 05. 2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor získavanie a spracovanie zemských zdrojov) prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky (odborník zo zahraničia, pôsobí vo funkcii profesora na VŠ, odbor ekonomika a manažment) Ing. Igor Šimko, PhD., MBA
EWEC s. r. o. Košice (pôsobí v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov, cirkulované ekonomiky a posudzovanie vplyvov na životné prostredie)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov)

Členovia:
prof. PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, Prešovská univerzita v Prešove (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor ekonomika a manažment)

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h. c.
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor ekonomika a manažment)

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava (významný odborník v oblasti manažmentu)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania