doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Ústav zemských zdrojov, FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Vplyv efektov nestacionárnej aerodynamiky veterných turbín na výkon zariadenia
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 5. júna 2020 o 9.30 hod. sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, inauguračná prednáška doc. Ing. Dušana Kudelasa, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Vplyv efektov nestacionárnej aerodynamiky veterných turbín na výkon zariadenia“.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Pravda 18.5.2020
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
11. 02. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov) prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti energetického využitia zdrojov) prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta materiálově-technologická, VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: riadenie priemyslových systémov)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., FBERG TUKE
(zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti získavania a spracovanie zemských zdrojov)

členovia:
prof. Ing. František Janíček, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava
(pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti elektrotechniky a využitia rozličných foriem energií v rozličnom prostredí)

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D., Škoda Auto vysoká škola o.p.s. Mladá Boleslav
(odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: konštrukčné a procesné inžinierstvo)

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc., Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
(pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore výrobná technika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 22.04.2021 vymenovaný za profesora prezidentkou SR