doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Odstraňovanie ťažkých kovov z vody
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa uskutoční 21. mája 2021 o 10.20 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Tomáša Bakalára, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Odstraňovanie ťažkých kovov z vody“. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Pravda 04. 05. 2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
01. 12. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti environmentálneho inžinierstva) prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor získavanie a spracovanie zemských zdrojov) prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor environmentálne inžinierstvo)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor získavanie a spracovanie zemských zdrojov)

členovia:
prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.
ÚGt SAV Košice (pôsobí ako vedecký pracovník v oblasti environmentálneho inžinierstva)

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
HGF VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti environmentálneho inžinierstva)

prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.
PrF UPJŠ Košice (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor fyzikálna chémia)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 13.07.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR