doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.
Ústav logistiky a dopravy FBERG TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Hodnotenie výkonnosti logistiky podniku - výskum, metodika, prípadové štúdie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
logistika
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa uskutoční 20. mája 2021 o 8.40 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Andrey Rosovej, PhD., pracovníčky Ústavu logistiky a dopravy Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Hodnotenie výkonnosti logistiky podniku - výskum, metodika, prípadové štúdie“. Inauguračná prednáška bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Pravda 04. 05. 2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
04. 02. 2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor logistika) Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor výrobná technika) prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti riadenia priemyselných systémov)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor logistika)

členovia:
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Škoda Auto vysoká škola o.p.s. Mladá Boleslav (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti riadenia priemyselných systémov)

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor priemyselné inžinierstvo)

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
EkF UMB Banská Bystrica (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor ekonomika a manažment podniku)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FBERG TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.01.2022 vymenovaná za profesorku prezidentkou SR