RNDr. Pavol Purcz, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Pavol Purcz, PhD.
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve, Stavebná fakulta TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie paralelných algoritmov v oblasti vodného hospodárstva
Názov habilitačnej práce:
Využitie paralelných algoritmov v oblasti vodného hospodárstva
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 19. mája 2017 sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
- o 11.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Pavla Purcza, PhD., pracovníka Ústavu technológie a manažmentu v stavebníctve Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Využitie paralelných algoritmov v oblasti vodného hospodárstva
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
03.03.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
dôchodca
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
doc. Ing. Jana Naščáková, PhD.
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
HGF VŠB-TU Ostrava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.6.2017