FBERG habilitačné konania

RNDr. Pavol Purcz, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Pavol Purcz, PhD.
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve, Stavebná fakulta TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie paralelných algoritmov v oblasti vodného hospodárstva
Názov habilitačnej práce:
Využitie paralelných algoritmov v oblasti vodného hospodárstva
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
29.02.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
FBERG TUKE

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
FVS UPJŠ Košice

doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
SvF STU Bratislava

Členovia:
prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.
FVT TUKE
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Masarykova univerzita Brno
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
Habilitačné konanie bolo na vlastnú žiadosť uchádzača ukončené.