RNDr. Miriam Andrejiová, PhD.

Display portlet menu

RNDr. Miriam Andrejiová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Miriam Andrejiová, PhD.
Katedra aplikovanej matematiky a informatiky
Ústav energetického a procesného inžinierstva
Strojnícka fakulta TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Hodnotenie experimentálneho výskumu dopravných pásov v laboratórnych podmienkach s využitím štatistických metód
Názov habilitačnej práce:
Hodnotenie experimentálneho výskumu dopravných pásov v laboratórnych podmienkach s využitím štatistických metód
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 21. februára 2020 o 10.30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice, habilitačná prednáška s názvom „Hodnotenie experimentálneho výskumu dopravných pásov v laboratórnych podmienkach s využitím štatistických metód“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Hodnotenie experimentálneho výskumu dopravných pásov v laboratórnych podmienkach s využitím štatistických metódRNDr. Miriam Andrejiovej, PhD., pracovníčky Ústavu energetického a procesného inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.7.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)
  prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
FS VŠB-TU Ostrava
  doc. Ing. Jana Naščáková, PhD.
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
doc. Ing. Šárka Vilamová, PhD.
Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava

Ing. Ladislav Drabik, PhD., MBA
Kolonial Košice a. s.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01. 03. 2020