PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
PaedDr. Pavel Hronček, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Identifikácia a vizualizácia turisticky nedostupného historického montánneho podzemia južnej časti Ďumbierskych Tatier
Názov habilitačnej práce:
Identifikácia a vizualizácia turisticky nedostupného historického montánneho podzemia južnej časti Ďumbierskych Tatier
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 9. novembra 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice, habilitačná prednáška s názvom „Identifikácia a vizualizácia turisticky nedostupného historického montánneho podzemia južnej časti Ďumbierskych Tatier“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Identifikácia a vizualizácia turisticky nedostupného historického montánneho podzemia južnej časti Ďumbierskych TatierPaedDr. Pavla Hrončeka, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
30.04.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Michal Cehlár,PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
Historický ústav SAV Bratislava doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.11.2018