FBERG habilitačné konania

Mgr. Mário Molokáč, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Mgr. Mário Molokáč, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Možnosti definovania kultúrnych ciest na báze banského dedičstva Východného Slovenska a okolitých regiónov
Názov habilitačnej práce:
Možnosti definovania kultúrnych ciest na báze banského dedičstva Východného Slovenska a okolitých regiónov
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 7. októbra 2016 sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
- o 11.30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mária Molokáča, PhD., pracovníka Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Možnosti definovania kultúrnych ciest na báze banského dedičstva východného Slovenska a okolitých regiónov“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
24.05.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
FBERG TUKE PhDr. Jozef Labuda, CSc.
riaditeľ Slovenského banského múzea, Banská Štiavnica
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE

Členovia:
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
UNMS SR Bratislava

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.11.2016