FBERG habilitačné konania

Mgr. Mária Kaňuchová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Mgr. Mária Kaňuchová, PhD.
Ústav zemských zdrojov
Názov habilitačnej prednášky:
Charakterizácia nových materiálov pomocou metódy XPS – Röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie
Názov habilitačnej práce:
Charakterizácia nových materiálov pomocou metódy XPS – Röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie
Študijný odbor:
mineralurgia
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 4. marca 2016 o 10.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236 habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Márie Kaňuchovej, PhD., pracovníčky Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Charakterizácia nových materiálov pomocou metódy XPS – Röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
24.11.2015 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
SvF TUKE
prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
ÚG SAV Košice
Ing. Pavel Diko, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
FBERG TUKE - predseda

prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.
ÚG SAV Košice
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
PrF UPJŠ Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.3.2016